Görev ve Sorumluluklar

  • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak çalışma ortamının gözetimini yapmak
  • İşyerinde yapılan çalışmaların sürdürülmesini sağlamak için yönetime tavsiyelerde bulunmak
  • İlgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak ve yürütmek
  • İş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçüm uygulamalarının takibinin yapılmasını sağlamak
  • İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak
  • Çalışanların periyodik sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak ve kayıtlarını tutmak
  • İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının etkin yürütülebilmesi amacıyla diğer birimlerle işbirliği ve koordinasyonu sağlamak
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yıllık çalışma planını hazırlamak
  • Yukarıda belirtilen görevleri ile ilgili gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak
  • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatından doğan diğer yükümlülükler çerçevesinde çalışmalar yürütmek.